5 april 2015 Hoogfeest van Pasen

 

Eerste lezing uit de Handelingen van Apostelen (10,34+37-43)

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 'Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.

Tweede lezing uit de brief aan de Kolossenzen (3,1-4)

Broeders en zusters,
als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (20,1-9)

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd bedekt had niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. 

Overweging

.....dat Hij uit de doden móést opstaan. (Johannes 20, 9)

Bij het eerste wonder, de bruiloft te Kana, veranderde Jezus water in wijn. Johannes zei van dit wonder: “Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.” (Johannes 2,11). Het wonder openbaarde Jezus’ heerlijkheid en die openbaring inspireerde tot geloof.

Dit grondpatroon – een teken dat heerlijkheid onthult, een heerlijkheid die op zijn beurt weer inspireert tot geloof – komt steeds weer terug in het Johannesevangelie. Bijvoorbeeld na de genezing van de zoon van de dienaar van de koning wordt gezegd: “Hiermee had Jezus wederom een teken verricht” en het leidde ertoe dat het hele gezin van de dienaar ging geloven (Johannes 4,54). Toen Jezus de broden en vissen vermenigvuldigde, zeiden de mensen die het teken zagen: “Dit is ongetwijfeld de profeet” (6,14). Toen Hij de blinde man genas, zei de man: “Heer, ik geloof” (9,38). Toen Hij Lazarus uit de doden had opgewekt, was dit “ook de reden waarom de menigte Hem tegemoet was getrokken: ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht.” (12,18).

Het grootste van al deze tekens is Jezus’ opstanding. Paaszondag is de belangrijkste dag van de hele geschiedenis. Het is het hoogtepunt van Gods prachtige heilsplan en de basis van ons hele geloof als katholieken. Maar hoe essentieel een teken als dit ook is, hoeveel weet hebben we er feitelijk van? In hoeverre laten we ons door dit teken brengen tot een dieper en meer vreugdevol geloof?

Wees niet tevreden met wat u weet! Zelfs als u veel weet, blijf zoeken naar meer inzicht en openbaring. Vandaag is het de perfecte dag om wat tijd uit te trekken om op zijn minst één verhaal over Jezus’ opstanding te lezen. Lees ze alle vier als u kunt! Wees als Maria Magdalena en hol naar het graf. Blijf daar totdat u hoort hoe Jezus u bij uw naam noemt. Eer deze dag. Vier hem. Onthoud dat het niet alleen over Jezus gaat, het gaat ook om het nieuwe leven dat Hij aan u gegeven heeft. Aan iedereen! Wij allemaal, die gedoopt zijn in zijn dood, zijn ook gedoopt in zijn glorieuze opstanding!

Gebed

Jezus, dank U voor het grote teken van uw verrijzenis! Heer, ik geloof; help me nog meer te geloven, te vertrouwen en lief te hebben. Amen.

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond